Ebook Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ebook Bộ luật dân sự năm 2005 gồm 7 phần với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc sắp xếp lại cho phù hợp hơn với thực tiễn, cụ thể là: Những quy định chung của Bộ luật dân sự năm 2005, tài sản và quyền sở hữu quy định về nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự quy định về nghĩa vụ dân sự, thừa kế quy định chung về thừa kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.