Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ", phần 2 giới thiệu nội dung của thông tư số 55/2003/TT-BTC, thông tư số 28/2000/TT-BTC, công văn số 3446/CV-TCT, công văn số 6267/TC-TCT, công văn số 2801/TCT-DNK. Mời các bạn cùng tham khảo.