Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 2

Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 2 bao gồm các nội dung hướng dẫn ghi chép các loại tài khoản kế toán như: Nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất và kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh, các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.