Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục thể thao: Phần 2 - Trương Quốc Uyên

Phần 2 ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục thể thao của Trương Quốc Uyên giúp các bạn hiểu rõ hơn về Bác Hồ một tấm gương mẫu mực về rèn luyện thân thể; Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Đây là tài liệu hữu ích với những ai quan tâm tới Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan tâm tới nền thể dục thể thao của nước ta.