Ebook Hỏi - đáp Luật Trợ giúp pháp lý: Phần 1

Luật trợ giúp pháp lý quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.