Ebook Hỏi - đáp về Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015: Phần 2

Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động? Mời các bạn cùng tìm hiểu các vấn đề này qua nội dung tài liệu Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật được chia sẻ dưới đây.