Ebook Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế (sách chuyên khảo): Phần 1

Phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số vấn đề lý luận về sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, thực trạng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.