Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 1

Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ấn phẩm chuyên đề Việt Nam với WTO. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của WTO; những cơ hội, thách thức kinh nghiệm đối với Việt Nam trong tiến trình tham gia WTO; vấn đề hoàn thiện pháp luật và đổi mới công tác pháp lý, tư pháp, hoạt động kinh tế, thương mại của Việt Nam nhằm hội nhập với WTO.