Giáo trình Kiểm toán: Phần 1 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Kiểm toán: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính, chương 2 quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.