Giáo trình Kiểm toán: Phần 2 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Kiểm toán: Phần 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 3 kế hoạch kiểm toán, chương 4 tìm kiếm bằng chứng kiểm toán, chương 5 kiểm toán chu kỳ doanh thu và các tài khoản liên quan.