Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1

Nhằm đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu về quyền con người của giảng viên, sinh viên ở Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở
đào tạo, nghiên cứu khác. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã biên soạn ra cuốn giáo trình "Lý luận và pháp luật về quyền con người" phần 1 của giáo trình sẽ mang đến các nội dung chính sau: Nhập môn Lý luận và pháp luật về quyền con người, khái quát về quyền con người, khái quát luật quốc tế về quyền con người. Mời các bạn cùng tham khảo.