Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược và sự tác động đến thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp sản xuất - Nghiên cứu ở khu vực Đông Nam Bộ, Việt Nam

Nghiên cứu góp phần làm rõ lý thuyết về kế toán quản trị chiến lược và mối tương quan giữa kế toán quản trị chiến lược với thành quả hoạt động, là nguồn thông tin cần thiết để doanh nghiệp sản xuất thiết kế và áp dụng kế toán quản trị chiến lược. Trong tương lai, cần kiểm định thêm các nhân tố khác và có thể kiểm tra các mối quan hệ được trình bày trong nghiên cứu này vào các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực sản xuất.