Mô hình chấm điểm tín dụng dựa trên sự kết hợp giữa mô hình Cây quyết định, Logit, K láng giềng gần nhất và Mạng thần kinh nhân tạo

Bài nghiên cứu hướng đến việc xây dựng, đánh giá hiệu quả của các mô hình kết hợp DT_LR, DT_KNN, DT_ANN, đây là một xu hướng trong các nghiên cứu ứng dụng nhằm tăng cường độ chính xác cho các mô hình chấm điểm tín dụng.