Những tác động của cấu trúc vốn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dệt may trong giai đoạn hiện nay

Khủng hoảng tài chính toàn cầu cơ bản đã qua đi nhưng hậu quả của nó để lại sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. Các doanh nghiệp đã trải qua nhiều, bị giải thể, bị phá sản, bị sát nhập, hợp nhất, hoặc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh rất nhiều….