Quyết định Về việc ban hành "Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ"

Quyết định số 113/QĐ-ĐHTNH-QLDT về việc ban hành "Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ". Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ" của trường Đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội.