Quyết định Về việc ban hành Quy định về công tác sinh viên ngoại trú

Quyết định số 115/QĐ-ĐHTNH-QLDT Về việc ban hành Quy định về công tác sinh viên ngoại trú. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về công tác sinh viên ngoại trú tại trường Đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội".