Tài chính vi mô của ngân hàng chính sách xã hội với chương trình giảm nghèo bền vững tại Việt Nam

Bài viết sẽ đánh giá những thành công và những hạn chế của VBSP trong hoạt động tài chính vi mô nhằm thực hiện chính sách xóa đói nghèo bền vững tại Việt Nam, qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách cho quá trình phát triển VBSP.