Tài chính xanh cho tăng trưởng phát triển bền vững tại Việt Nam

Bài viết này làm rõ những cơ hội và thách thức trong phát triển tài chính xanh tại Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra một số gợi ý nhằm phát triển hiệu quả tài chính xanh tại Việt Nam giai đoạn hiện nay.