Tăng cường kiểm soát an toàn nợ công Việt Nam

Nam, trên cơ sở đó đánh giá và đề xuất một số giải pháp trọng yếu nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro nợ công, đảm bảo sự an toàn và hướng đến tính bền vững của nợ công Việt Nam trong tương lai.