Tỷ giá và áp lực trên thị trường ngoại hối Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích những biến động của tỷ giá trên
thị trường ngoại hối Việt Nam trong thời gian gần đây (đến tháng
8/2018) thông qua chỉ số áp lực trên thị trường ngoại hối. Nghiên
cứu cho thấy, chỉ số áp lực trên thị trường ngoại hối (EMP) tại Việt Nam có xu hướng tăng khá mạnh trong thời gian gần đây nhưng
chưa vượt ngưỡng dự báo những biến động mạnh trên thị trường.