Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

Bài viết thực hiện khảo sát và đánh giá vai trò của kiểm toán nội bộ đối với kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên dựa trên khung quốc tế về thực hành nghề nghiệp KTNB-IPPF.