Xây dựng ngân hàng xanh tại Việt Nam

Bài nghiên cứu này chỉ ra sự quan trọng của nghiệp vụ ngân hàng xanh, tham thảo những kinh nghiệm quốc tế và làm nổi bật những bài học đáng quý cho các hoạt động ngân hàng và sự phát triển bền vững ở VN. Tuy nhiên, bài nghiên cứu nhận thấy khá ít có ngân hàng hay tổ chức tài chính tiên phong thực hiện điều này ở VN mặc dù họ tham gia với một vai trò khá tích cực trong nền kinh tế.