• Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm: quy trình luân chuyển hàng hóa, các phương thức tiêu thụ; vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán mua bán hàng hóa; phương pháp tính giá hàng hóa, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tồn kho.

   24 p fbu 24/06/2017 96 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 2 Kế toán tiền & các khoản tương đương tiền thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu chương này gồm các vấn đề sau: khái niệm, bản chất của tiền & các khoản tương đương tiền; kỹ năng hạch toán về tiền & các khoản tương đương tiền; kỹ thuật hạch toán các khoản tiền liên quan đến ngoại tệ.

   31 p fbu 24/06/2017 95 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 3 Kế toán mua bán hàng hoá thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu chương này gồm các vấn đề sau: quy trình luân chuyển hàng hóa, các phương thức tiêu thụ; vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán mua bán hàng hóa; phương pháp tính giá hàng hóa, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tồn kho.

   64 p fbu 24/06/2017 110 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 5 Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: kế toán kinh doanh nhà hàng, kế toán kinh doanh khách sạn, kế toán kinh doanh du lịch.

   34 p fbu 24/06/2017 79 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 4 Kế toán xuất nhập khẩu thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm: khái niệm, nguyên tắc kế toán về xuất khẩu, các phương XNK; kế toán về các phương thức xuất nhập khẩu; các kỹ năng thực hành về chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo về kế toán XNK.

   56 p fbu 24/06/2017 99 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 6 Kế toán doanh nghiệp xây dựng thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm các vấn đề sau: đặc điểm kế toán DNXD, kỹ năng hạch toán CPSX và tính giá thành SP xây dựng.

   39 p fbu 24/06/2017 103 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 7 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 7 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 7 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu chương học này nhằm giúp người học hiểu được khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ; nắm được nguyên tắc, điều kiện và phương pháp tính giá TSCĐ; các kỹ năng hạch toán tình hình biến động TSCĐ, các vấn đề khấu hao TSCĐ.

   56 p fbu 24/06/2017 110 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 8 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 8 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 8 Kế toán doanh thu-chi phí-kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kế toán doanh thu và thu nhập khác, kế toán chi phí kinh doanh và chi phí khác, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   31 p fbu 24/06/2017 98 2

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 9 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu chung về báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp, trách nhiệm thời hạn lập và gửi báo cáo, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính,...

   48 p fbu 24/06/2017 84 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 1

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 1

  Bài 1 Tổng quan về phần mềm kế toán thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: mục đích môn học kế toán máy, khái niệm PMKT, mô hình hoạt động PMKT, tính ưu việt của PMKT so với kế toán thủ công, lợi ích của việc ứng dụng PMKT, phân loại PMKT, quy định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn và điềều kiện của PMKT, quy...

   43 p fbu 29/04/2017 78 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 2

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 2

  Bài 2 Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: các bước tiến hành mở sổ kế toán, nhập số dư ban đầu, phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán, khóa sổ kế toán cuối kỳ, lưu trữ và bảo quản sổ kế toán,...

   37 p fbu 29/04/2017 79 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 3

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 3

  Bài 3 Kế toán vốn bằng tiền thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng.

   44 p fbu 29/04/2017 97 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số