• Bài giảng Tin học kế toán: Bài 3

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 3

  Bài 3 Kế toán vốn bằng tiền thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng.

   44 p fbu 29/04/2017 86 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 4

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 4

  Bài 4 Kế toán vật tư thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động nhập-xuất kho, sơ đồ hạch toán kế toán vật tư, thực hành trên phần mềm kế toán.

   39 p fbu 29/04/2017 75 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 5

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 5

  Bài 5 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động tăng giảm TSCĐ, sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ, thực hành trên phần mềm kế toán

   34 p fbu 29/04/2017 83 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 6

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 6

  Bài 6 Kế toán tiền lương thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, thực hành trên phần mềm kế toán.

   31 p fbu 29/04/2017 84 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 7

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 7

  Bài 7 Kế toán giá thành thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, các phương pháp tính giá thành, mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành, sơ đồ hạch toán kế toán giá thành, thực hành trên phần mềm kế toán.

   40 p fbu 29/04/2017 89 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 8

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 8

  Bài 8 Kế toán mua hàng và công nợ phải trả thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động mua hàng, sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng, thực hành trên phần mềm kế toán.

   36 p fbu 29/04/2017 84 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 9

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 9

  Bài 9 Kế toán bán hàng và công nợ phải thu thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động bán hàng, sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng, thực hành trên phần mềm kế toán.

   34 p fbu 29/04/2017 85 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 10

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 10

  Bài 10 Kế toán thuế thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động thuế, sơ đồ hạch toán kế toán thuế, thực hành trên phần mềm kế toán.

   32 p fbu 29/04/2017 98 1

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 11

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 11

  Bài 11 Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nhiệm vụ của kế toán tổng hợp, mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp, sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp, thực hành trên phần mềm kế toán.

   28 p fbu 29/04/2017 77 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Nội dung của chương 1 Giới thiệu về kế toán quản trị nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm nêu khái niệm kế toán quản trị, giải thích 4 quy trình quản lý cơ bản giúp tổ chức đạt được mục tiêu của họ, mô tả mục tiêu của kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; giải thích vị trí của kế toán quản trị...

   30 p fbu 27/03/2017 100 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu chính của chương 5 Đánh giá trách nhiệm quản lý nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về sự cần thiết của việc định giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các trung tâm trách nhiệm khác nhau và giải thích cách lập & phân tích báo cáo bộ...

   90 p fbu 27/03/2017 75 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu cơ bản của chương 2 Chi phí và phân loại chi phí nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp, trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định và phân biệt được các loại chi phí khác nhau dưới góc nhìn khác nhau.

   61 p fbu 27/03/2017 93 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số