• Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về kiểm toán, đối tượng và các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán, phương pháp kiểm toán, trình tự thực hành kiểm toán.

   100 p fbu 30/09/2018 56 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp kiến thức giúp sinh viên có thể: Hiểu được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền, các quy định về sử dụng tiền mặt; nêu được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu; trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải trả;... Mời các bạn cùng tham...

   34 p fbu 30/09/2018 43 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp

  Bài giảng "Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp" trình bày khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ kế toán; tổ chức công tác kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p fbu 30/09/2018 40 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 2: Kế toán nguồn và chi các loại kinh phí

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 2: Kế toán nguồn và chi các loại kinh phí

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Kế toán nguồn và chi kinh phí hoạt động, kế toán nguồn và chi kinh phí dự án, kế toán nguồn và chi kinh phí thực hiện đơn hàng của Nhà nước; kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán chi phí quản lý chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 30/09/2018 40 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 4: Vật liệu - Dụng cụ; Sản phẩm - Hàng hóa

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 4: Vật liệu - Dụng cụ; Sản phẩm - Hàng hóa

  Bài giảng giúp người học: Giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ; trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán sản phẩm - hàng hóa; nêu được khái niệm,...

   14 p fbu 30/09/2018 49 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 5: Kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản cố định

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 5: Kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản cố định

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán TSCĐ, kế toán tăng, giảm TSCĐ; kế toán hao mòn TSCĐ; kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ; kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p fbu 30/09/2018 45 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ

  Bài giảng trình bày các nội dung: Khái niệm – đặc điểm – nhiệm vụ, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP, kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ, kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo,

   13 p fbu 30/09/2018 39 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động

  Bài giảng có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động, kế toán các quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p fbu 30/09/2018 38 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 8: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 8: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Kiểm toán thực hành - Chương 8: Báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Khái niệm- yêu cầu lập BCTC, nguyên tắc trình bày BCTC, trình tự lập BTCTC, nội dung và kết cấu BTCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p fbu 30/09/2018 44 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán được biên soạn để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và giảng dạy, học tập và vận dụng lý thuyết kế toán, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận với khoa học kế toán của các đối tượng khác nhau. Nội dung của bài giảng gồm 6 chương, và trong phần 2 của bài giảng sẽ trình bày nội...

   50 p fbu 29/06/2018 57 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán được biên soạn để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và giảng dạy, học tập và vận dụng lý thuyết kế toán, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận với khoa học kế toán của các đối tượng khác nhau. Nội dung của bài giảng gồm 6 chương, và trong phần 1 của bài giảng sẽ trình bày nội...

   42 p fbu 29/06/2018 66 1

 • Giáo trình Kiểm toán (Phần 1): Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán (Phần 1): Phần 1

  Giáo trình "Kiểm toán (Phần 1)" do TS. Trần Phước chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiểm toán trên cả hai khía cạnh lý thuyết và thực hành. Phần 1 cuốn sách trình bày tổng quan về kiểm toán, các khái niệm cơ bản về kiểm toán và phương pháp kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p fbu 30/04/2018 78 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số