• Yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm từ dữ liệu của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam niêm yết

  Yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm từ dữ liệu của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam niêm yết

  Bài viết trình bày nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập từ 154 doanh nghiệp hoạt động trong ngành Xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2012-2016, với 770 quan sát. Hiệu quả hoạt động kinh doanh được đo bằng thước đo ROA.

   5 p fbu 30/11/2019 25 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 3 - Môi trường marketing. Trong chương này người học có thể: Nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài.

   7 p fbu 30/10/2019 17 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 1 - Khái quát về marketing. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   16 p fbu 30/10/2019 37 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 2 - Khái quát về chiến lược marketing. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing.

   10 p fbu 30/10/2019 33 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 4 - Hệ thống thông tin marketing. Chương này giúp người học nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing; trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing; trình bày được các thành phần của một báo...

   10 p fbu 30/10/2019 34 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 5 - Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được các đặc điểm của thị trường tổ chức; phân biệt được các dạng mua hàng, những người tham gia vào quá trình mua; liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và cách thức mua của tổ chức. Mời các bạn cùng...

   11 p fbu 30/10/2019 34 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 6 - Hành vi khách hàng. Nội dung chính trong chương này gồm: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm.

   8 p fbu 30/10/2019 41 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 7 - Chiến lược sản phẩm. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm sản phẩm và chu kỳ sống của sản phẩm; quyết định về sản phẩm riêng lẻ, dòng sản phẩm, danh mục sản phẩm; quá trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn tham khảo.

   9 p fbu 30/10/2019 41 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 8 - Chiến lược phân phối. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Trình bày được bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối; trình bày được khái niệm phân phối, kênh và mạng lưới phân phối; mô tả được hành vi và tổ chức kênh phân phối; đưa ra được quyết định trong thiết kế và quản trị kênh phân phối.

   9 p fbu 30/10/2019 39 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 9 - Chiến lược chiêu thị. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hỗn hợp chiêu thị, truyền thông marketing, xây dựng chương trình truyền thông marketing, các công cụ truyền thông marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p fbu 30/10/2019 48 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 10 - Chiến lược giá. Sau khi học xong chương này người học có thể: Phân tích được vai trò của giá bán trong marketing mix và liệt kê được các mục tiêu của giá bán, nhận biết được tầm qua trọng của việc đánh giá giá trị sản phẩm, hiểu được vai trò của việc định giá và các phương pháp tính giá, trình bày được các loại chiến lược...

   12 p fbu 30/10/2019 29 0

 • Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cao học "Quản trị kinh doanh quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế, quản trị chiến lược quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   199 p fbu 31/07/2019 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số