• Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 4 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 4 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Trong Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 4 Quản trị tài sản nhằm trình bày về những vấn đề chung về quản trị tài sản có của ngân hàng, phân loại tài sản có của ngân hàng, các yếu tố tác động đến quản trị tài sản có của ngân hàng.

   77 p fbu 31/03/2020 14 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 2 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 2 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Nội dung chương 2 Vốn tự có và sự an toàn của ngân hàng nằm trong Bài giảng Quản trị ngân hàng nhằm trình bày về tổng quan vốn tự có, thành phần vốn tự có, đặc điểm vốn tự có. Vốn tự có là vốn riêng của ngân hàng do các chủ sở hữu đóng góp và nó còn được tạo ra và bổ sung liên tục trong qúa trình kinh doanh dưới dạng lợi nhuận giữ...

   64 p fbu 31/03/2020 12 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 5 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 5 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 5 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng nhằm trình bày về những vấn đề rủi ro, ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế - xa4 hội.

   85 p fbu 31/03/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 6 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 6 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Chương 6 Quản trị kết quả tài chính nằm trong Bài giảng Quản trị ngân hàng nhằm trình bày về doanh thu, chi phí của ngân hàng, các chi phí chi phí khác của tổ chức tín dụng. Chi phí của tổ chức tín dụng là các chi phí chi trả hợp lý phát sinh trong kỳ.

   14 p fbu 31/03/2020 15 0

 • Hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

  Hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

  Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước tăng trưởng nhanh về cả số lượng lẫn quy mô và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đến hệ thống ngân hàng khi có sự gia tăng mạnh mẽ mạng lưới sở hữu chéo giữa các ngân hàng với nhau. Sự phát triển...

   7 p fbu 31/03/2020 13 0

 • Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng gia tăng, yêu cầu cấp bách đặt ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) hiện nay là phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ kinh doanh của mình, cả dịch vụ ngân hàng trong nước và dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT).

   10 p fbu 31/03/2020 9 0

 • Một số ngân hàng thương mại yếu kém phải xử lý thời gian qua góc nhìn dưới lăng kính hệ thống kiểm soát nội bộ hiện đại

  Một số ngân hàng thương mại yếu kém phải xử lý thời gian qua góc nhìn dưới lăng kính hệ thống kiểm soát nội bộ hiện đại

  Nghiên cứu này chỉ tổng hợp các thất bại dưới góc nhìn về hệ thống KSNB trong một số ngân hàng thương mại Việt Nam như đã kể trên, dựa theo các tiêu chuẩn của Ủy ban BASLE về giám sát ngân hàng, đồng thời đánh giá khuôn khổ pháp lý về hệ thống KSNB của ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và đề xuất một số khuyến nghị đối với hệ...

   7 p fbu 31/03/2020 9 0

 • Nợ xấu ngân hàng và các vấn đề xử lý

  Nợ xấu ngân hàng và các vấn đề xử lý

  Nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống ngân hàng. Do vậy, nợ xấu không chỉ là vấn đề của các ngân hàng cần phải giải quyết mà cần có sự chỉ đạo chung của nhà nước. Các ngân hàng cần phải nhận thức đúng về nợ xấu, đồng thời tìm và phân tích được...

   6 p fbu 31/03/2020 11 0

 • Phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Bancassurance là loại hình liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm đem lại nhiều lợi ích cho công ty bảo hiểm, ngân hàng và khách hàng. Dịch vụ này ra đời và phát triển mạnh tại nhiều nước phát triển, tuy nhiên ở Việt Nam loại hình này mới được triển khai trong những năm gần đây và bước đầu đem lại những kết quả khả quan. Mời...

   9 p fbu 31/03/2020 13 0

 • Thực trạng và một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hệ thống tài chính tại Việt Nam

  Thực trạng và một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hệ thống tài chính tại Việt Nam

  Tại Việt Nam, trong gần 7 năm qua, các trục trặc của nền kinh tế đi cùng với sự bất ổn và thiếu lành mạnh của hệ thống tài chính đã xuất hiện, đặc biệt là khu vực ngân hàng. Thật khó để chứng minh rằng khu vực nào là nguyên nhân và khu vực nào là hệ quả của các bất ổn kinh tế - tài chính, song có thể nói rằng các khiếm khuyết kinh tế và...

   11 p fbu 31/03/2020 8 0

 • Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 427 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các biến tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản...

   6 p fbu 31/03/2020 6 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng

  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng

  Mục tiêu của bài viết này là đánh giá khái quát thực trạng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn vừa qua, tìm ra những nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p fbu 31/03/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số