• Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước; khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn vị, hình thức cấp phát kinh phí của NSNN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập, phương pháp lập dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p fbu 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính, nội dung kiểm tra tài chính - tài sản, trình tự và thủ tục tự kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính I - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán.

   54 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p fbu 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học phân biệt TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình; xác định giá trị ban đầu của TSCĐ và lập các bút toán ghi sổ trong các trường hợp tăng TSCĐ; giải thích và vận dụng lý luận về kế toán khấu hao TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p fbu 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá.

   40 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Nội dung bai giảng trình bày những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh vốn chủ sở hữu, các quỹ dự trữ, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p fbu 26/05/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số