• Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí hoạt động, kế toán xác định kết quả kinh doanh, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p fbu 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính II - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin BCTC.

   69 p fbu 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính II - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" trình bày những vấn đề chung kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm kế toán doanh thu hoạt động, kinh doanh dịch vụ, thông tin trình bày trên BCTC

   101 p fbu 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ đặc điểm chung hoạt động xây lắp, tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, ghi nhận doanh thu và chi phí HĐXD theo các trường hợp, trình bày thông tin về doanh thu và chi phí HĐXD theo VAS 15- HĐXD. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học nắm bắt được các nội dung: Tổng quan về đầu tư XDCB tại đơn vị chủ đầu tư; tổ chức kế toán chi phí đầu tư XDCB; nghiệm thu, bàn giao thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB và tính giá các loại tài sản hình thành sau khi đầu tư; trình bày thông tin về tình hình đầu tư XDCB trên báo cáo tài chính.

   20 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Xác định đối tượng kế toán để ghi nhận là bất động sản đầu tư, phân biệt với bất động sản chủ sở hữu, hàng hóa bất động sản và thành phẩm bất động sản, hiểu được đặc điểm và yêu cầu quản lý đối với bất động sản đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung, xác định giá trị ban đầu của tài sản cố định thuê tài chính, kế toán thuê và cho thuê hoạt động, kế toán thuê tài chính, kế toán bán tài sản cố định và thuê lại, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p fbu 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng bao gồm các nội dung: Phân biệt các khoản nợ vay, dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng, dự phòng tổn thất tài sản kế toán nợ đi vay; kế toán nợ thuê tài chính, kế toán phát hành trái phiếu doanh nghiệp, kế toán dự phòng phải trả, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 8 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 8 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày: Những vấn đề chung, kế toán phát hành cổ phiếu, kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p fbu 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III- Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các khoản đầu tư tài chính, kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p fbu 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III- Chương 2: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ" trình bày những vấn đề chung, kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III - Chương 3: Kế toán thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán thuế Giá trị gia tăng, kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế Xuất nhập khẩu, kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p fbu 26/05/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số