• Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến xác định địa điểm của doanh nghiệp. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái quát về địa điểm sản xuất của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định địa điểm sản xuất, các phương pháp xác định địa điểm sản xuất.

   19 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến bố trí mặt bằng sản xuất. Nội dung cụ thể gồm có: Tổng quan về bố trí mặt bằng sản xuất, bố trí mặt bằng theo sản phẩm, bố trí sản xuất theo quá trình, bố trí cố định, bố trí hỗn hợp.

   19 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Chương 6 giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (Material Requirements Planning- MRP), tổ chức mua nguyên vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p fbu 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 - ĐH Thương mại

  Chương 7 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về lập lịch trình sản xuất. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất (phương pháp Johnson), sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.

   28 p fbu 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 8 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 8 - ĐH Thương mại

  Chương 8 đề cập đến vấn đề về quản trị dự trữ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về dự trữ và quản trị dự trữ, Quản trị dự trữ về mặt hiện vật, quản trị kế toán dự trữ, quản trị kinh tế dự trữ.

   38 p fbu 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 9 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 9 - ĐH Thương mại

  Chương 9 bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý chất lượng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng sản phẩm, các công cụ kiểm soát chất lượng.

   36 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Tổ chức, điều hành cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Một số mô hình tổ chức cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, các bước thiết lập cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, tổ chức hoạt động của hệ thống cung ứng dịch vụ thông...

   54 p fbu 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Tổ chức cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, quản trị tổ chức, mối quan hệ giữa quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại với quản trị chất lượng và quản trị...

   11 p fbu 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Dự báo nhu cầu thông tin, xác định mục tiêu cung ứng, xây dựng ngân sách hoạt động.

   6 p fbu 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm và yêu cầu của kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại, quy trình kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại, các hình thức và kỹ thuật kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị...

   13 p fbu 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Chương 1 - Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Nội dung chủ yếu của chương này gồm có: Ma trận, định nghĩa, các phép toán và các phép biến đổi sơ cấp; hạng của ma trận: định nghĩa và cách tính; hệ phương trình tuyến tính; ma trận nghịch đảo: định nghĩa và cách tính; định thức: định nghĩa, tính chất và cách tính; trở lại hệ...

   42 p fbu 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 2 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 2 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Chương 2 - Không gian vector. Chương này giúp người học hiểu được: Khái niệm không gian vector, sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính; cơ sở - số chiều của không gian vector - Tọa độ của vector, không gian sinh bởi hệ vector, không gian Euclide. Mời tham khảo.

   10 p fbu 31/03/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số