• Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Chương 6: Tài chính vi mô của một số nước trên thế giới gồm các nội dung chính như sau: Tài chính vi mô của một số nước trên thế giới, đánh giá hoạt động tài chính vi mô của 1 số nước trên thế giới,...

   24 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Chương 7 Tài chính vi mô ở Việt Nam trình bày các nội dung chính như sau: Quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, thực trạng nghèo ở Việt Nam, toàn cầu hóa, gia nhập WTO của Việt nam và những vấn đề đặt ra đối với công cuộc xóa đói nghèo, chiến lược phát triển TCVM ở Việt Nam,...

   37 p fbu 31/12/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 6 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 6 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 6 Tài chính doanh nghiệp do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu & lợi nhuận của doanh nghiệp.

   32 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 4 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 4 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 4 Tín dụng và lãi suất do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm tín dụng, bản chất tín dụng, chức năng tín dụng, vai trò của tín dụng, các loại hình tín dụng.

   36 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 2 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 2 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 2 Đại cương về tiền tệ do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Đại cương về tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung – cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p fbu 31/12/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 1 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 1 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 1 Đại cương về tài chính do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng và vai trò của tài chính, hệ thống tài chính.

   18 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 3 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 3 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 3 Ngân hàng và hệ thống ngân hàng do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: tổng quan về ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại.

   31 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 5 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 5 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 5 Tài chính công do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước, chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính học: Chương 7 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 7 - GV: Lê Thị Tuyết

  Bài giảng Tài chính học: Chương 7 Thị trường tài chính và Các định chế tài chính trung gian do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính, tổng quan về tài chính trung gian, giới thiệu định chế tài chính trung gian.

   51 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 4 Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn thống kê do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Phân phối mẫu của ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết về từng tham số tổng thể, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết về tổ hợp tuyến tính của các tham số,....

   17 p fbu 31/12/2017 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Tính vững, tính tiệm cận chuẩn và suy luận trên mẫu lớn, các kiểm định khác với mẫu lớn: thống kê nhân tử lagrange (LM),...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p fbu 31/12/2017 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 - Phạm Trí Cao

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước lượng do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội, cách thực hiện và diễn giải của phương pháp OLS, giá trị kỳ vọng của ước lượng OLS, phương sai của ước lượng OLS,...

   12 p fbu 31/12/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số