• Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, khái niệm về công ty, vai trò và mục đích của công ty, khái niệm về quản trị công ty, quyền sở hữu và quyền kiểm soát, các lý thuyết về quản trị công ty, những cột mốc lịch sử quản trị công ty, các vấn đề đang...

   84 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại công ty, các loại hình công ty phổ biến trên thế giới, các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 do TS. Võ Tấn Phong biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khung quản trị công ty, các mô hình tổ chức quản trị công ty, cơ cấu hội đồng quản trị và kiểm soát, ban điều hành, các bộ máy quản lý khác.

   57 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, nội dung của báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 5 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 5 - TS. Võ Tấn Phong

  Chương 5 trình bày về "Vai trò của hội đồng quản trị trong việc phát triển chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiến lược, vai trò định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, các mô hình lựa chọn chiến lược, quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng Hội đồng quản trị tập trung vào...

   60 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 6 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 6 - TS. Võ Tấn Phong

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự bền vững", cụ thể như: Tổng quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các lý thuyết về trách nhiệm xã hội của danh nghiệp, chiến lược và các chính sách về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự bền...

   62 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 7 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 7 - TS. Võ Tấn Phong

  Chương 7 giúp người học hiểu về "Quản trị rủi ro doanh nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan, khung quản trị rủi ro tích hợp của COSO về quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM), những gia cường mới đối với ERM, các cấp độ rủi ro với tiếp cận ERM, trách nhiệm về sơ lược rủi ro, chiến lược rủi ro, chính sách rủi...

   74 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 8 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 8 - TS. Võ Tấn Phong

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan, khung đánh giá hội đồng quản trị, phương pháp đánh giá, qui trình đánh giá hội đồng quản trị, đánh giá thành tích cá nhân của thành viên hội đồng quản trị, các hệ thống xếp loại quản trị công ty.

   49 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm chiến lược, chiến lược dự định và chiến lược được thực hiện, Khái niệm quản trị chiến lược, vai trò của quản trị chiến lược,...

   20 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân tích môi trường bên ngoài", cụ thể như: Khái quát, tổng quát về môi trường, môi trường vĩ mô, môi trường chính trị, pháp luật,....Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân tích nội bộ và lợi thế cạnh tranh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tại sao phải phân tích nội bộ, xác định DN đang ở đâu, đánh giá yếu tố bên trong (nguồn lực, năng lực) ảnh hưởng đến chiến lược, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu,...

   26 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Trương Quang Dũng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phạm vi của bản sứ mạng, vai trò của sứ mạng, căn cứ xây dựng tầm nhìn, phân loại mục tiêu, hoạch định mục tiêu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p fbu 29/06/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số