• Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Sơ lược về toán tử tuyến tính và dạng toàn phương. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ánh xạ tuyến tính - Biểu diễn ma trận; giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương. Mời tham khảo.

   20 p fbu 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 4 "Quy hoạch tuyến tính" trình bày những nội dung cụ thể sau: Bài toán mở đầu, các dạng bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình (simplex method). Mời tham khảo.

   20 p fbu 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 5 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 5 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 5 "Vi phân hàm một biến - Sơ lược lý thuyết chuỗi số" trình bày những nội dung cụ thể sau: Tìm cực trị một hàm số, đạo hàm của ẩn hàm, một số hàm dùng trong kinh tế, ý nghĩa của đạo hàm, giá trị cận biên, quy luật lợi ích cận biên giảm dần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p fbu 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp, chương 6 - Hàm hai biến. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Đạo hàm riêng và vi phân cấp 1, Vi phân cấp 1, đạo hàm và đạo hàm riêng của hàm hợp 2 biến, đạo hàm riêng và vi phân cấp 2, hàm ẩn và đạo hàm riêng của hàm ẩn, hàm ẩn hai biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p fbu 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Chương 7 - Tích phân hàm một biến. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Nguyên hàm và tích phân bất định, tích phân xác định và ý nghĩa, bảng các tích phân thông dụng, phương pháp đổi biến, tích phân từng phần, tích phân suy rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p fbu 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 8 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 8 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Chương 8 - Sơ lược về phương trình vi phân. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm phương trình vi phân, các loại nghiệm, phương trình vi phân cấp 1,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   7 p fbu 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 3: Hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Tổng quan về hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại, một số loại dịch vụ chủ yếu của doanh nghiệp thương mại.

   13 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 1: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp thương mại là một đơn vị sản xuất và phân phối; cơ chế hoạt động của doanh nghiệp thương mại; phân loại doanh nghiệp...

   20 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 2: Hoạt động kinh tế trong thương mại hàng hóa hàng hoá của doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại.

   29 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 4: Các nguồn lực chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm, đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp thương mại; tiền lương trong doanh nghiệp thương mại; năng suất lao động trong doanh nghiệp thương mại; vốn và cơ cấu vốn;... Mời các bạn cùng...

   14 p fbu 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 5: Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Hiệu quả kinh tế, chi phí và kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất kinh doanh, quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin, hệ thống ERP trong doanh nghiệp, việc kiểm soát trong môi trường ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p fbu 31/03/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số