• Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - Cơ sở của hành vi nhóm và xung đột

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - Cơ sở của hành vi nhóm và xung đột

  Chương 4 - Cơ sở của hành vi nhóm và xung đột. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái quát về nhóm, các hành vi nhóm cơ bản, xung đột nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5, 6 - Lãnh đạo và quyền lực; thông tin và cơ cấu tổ chức

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5, 6 - Lãnh đạo và quyền lực; thông tin và cơ cấu tổ chức

  Chương 5, 6 - Lãnh đạo và quyền lực; thông tin và cơ cấu tổ chức. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm lãnh đạo và quyền lực, các học thuyết lãnh đạo, các loại quyền lực trong tổ chức, thông tin trong tổ chức, cơ cấu tổ chức.

   10 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - Văn hóa tổ chức

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - Văn hóa tổ chức

  Chương 7 - Văn hóa tổ chức. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm văn hóa tổ chức, các nhân tố xác định bản chất văn hóa tổ chức và đặc tính của văn hóa tổ chức, các dạng văn hóa tổ chức, duy trì và thay đổi văn hóa tổ chức.

   6 p fbu 31/07/2019 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - Thay đổi và phát triển tổ chức

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - Thay đổi và phát triển tổ chức

  Chương 8 - Thay đổi và phát triển tổ chức. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Các loại thay đổi và áp lực thay đổi tổ chức, kháng cự sự thay đổi và phương pháp vượt qua sự kháng cự, phát triển tổ chức.

   8 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu của chương 1 là giúp các bạn hiểu khái niệm Marketing, nhận biết đối tượng nghiên cứu marketing, phân tích vai trò của marketing, phân tích chức năng marketing, trình bày được 2 nội dung nghiên cứu marketing.

   58 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu chương 2 giúp nhận biết 04 tiêu chí phân đoạn thị trường, mô tả 02 tiêu chí nghiên cứu thị trường, trình bày 02 nguồn thông tin, trình bày được 02 nội dung nghiên cứu thị trường.

   30 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn phân tích 3 cấp độ của sản phẩm, trình bày đặc điểm của 4 loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến việc định giá sản phẩm, phương pháp định giá cơ bản, chính sách giá. Với 3 mục tiêu chính như trên sẽ giúp các bạn nắm được chi tiết nội dung bài giảng chương 4.

   35 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do ThS. Đinh Chí Thành biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Với mục tiêu chính giúp các bạn nắm được đặc điểm của 3 thành viên trong kênh phân phối, đặc trưng của 3 loại cấu trúc kênh PP đơn giản, trình bày 3 chính sách phân phối, lựa chọn được cấu trúc kênh và chính sách phân phối phù hợp.

   28 p fbu 31/07/2019 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Đinh Chí Thành

  Chương 6 trình bày về "Chính sách chiêu thị khuyến mãi". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiêu thị, tiến trình thiết kế truyền thông chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Chương 4 Hoạch định tiến độ dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Những vấn đề chung, tiêu chuẩn thành công và lý do hoạch định dự án (HĐDA) thất bại, dùng phương pháp sơ đồ mạng kiểm tra quá trình thực hiện dự án, điều phối các nguồn lực khi quản trị...

   48 p fbu 31/07/2019 4 0

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Chương 3 Tổ chức quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Khái niệm, đặc điểm, hình thức tổ chức quản lý dự án.

   27 p fbu 31/07/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số