Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

Chương 2 - Kế toán nghiệp vụ tiền mặt. Chương này mô tả được các hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại, nắm được quy trình kế toán thu/chi tiền mặt của ngân hàng thương mại, giải thích được chỉ tiêu tiền mặt trên bao của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.