Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ

Chương 3 cung cấp kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán thu chi tiền mặt trong các ngân hàng thương mại từ theo qui trình kế toán, xử lý các nghiệp vụ cụ thể và các thông tin kế toán cung cấp.