Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

Chương 6 - Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán. Mục tiêu chương này gồm có: Phân biệt được hoạt động kinh doanh chứng khoán và đầu tư chứng khoán; vận dụng được nguyên tắc kế toán ghi nhận ban đầu và sau ghi nhận ban đầu các chứng khoán kinh doanh và đầu tư; đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC về hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán.