Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Vũ Hữu Đức

Chương 3: Báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được các nguyên tắc chi phối việc lập và trình bày mỗi BCTC; giải thích kết cấu, nội dung của các báo cáo tài chính chủ yếu; giải thích thông tin được cung cấp trên mỗi báo cáo tài chính; trình bày những nguyên tắc kế toán cơ bản và hạn chế của báo cáo tài chính.