Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - Võ Minh Hùng

Nội dung bài giảng trình bày: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá.