Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương 7 - Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh (Merchandising activities & income summary). Sau khi học chương này, người học có khả năng hiểu và thực hiện các nội dung sau: Quy trình hoạt động cơ bản về giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thương mại, phương pháp phân tích và ghi nhận bút toán các giao dịch mua và bán hàng hóa, trình bày thông tin cơ bản về kết quả hoạt động mua bán hàng hóa.