Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương 3 - Kế toán hoạt động xây lắp (Accounting for Construction Companies). Nội dung chính trong chương này gồm: Đặc điểm doanh nghiệp xây lắp, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kế toán bảo hành công trình xây dựng sau khi bàn giao cho khách hàng, kế toán trường hợp doanh nghiệp xây dựng BĐS để bán, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.