Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương 5 - Kế toán bất động sản đầu tư (Investment property). Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Xác định đối tượng kế toán để ghi nhận là bất động sản đầu tư, phân biệt với bất động sản chủ sở hữu, hàng hóa bất động sản và thành phẩm bất động sản; hiểu được đặc điểm và yêu cầu quản lý đối với bất động sản đầu tư; nắm được nguyên tắc kế toán bất động sản đầu tư;...