Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương 1 - Kế toán các khoản đầu tư tài chính (Investments). Sau khi học xong chương này bạn có thể: Giải thích mục đích của hoạt động đầu tư tài chính, giải thích sự khác biệt giữa các loại hình đầu tư tài chính và ảnh hưởng đến BCTC, trình bày phương pháp xử lý các nghiệp vụ đầu tư tài chính theo phương pháp giá gốc trên hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nguyên tắc trình bày các khoản đầu tư tài chính trên BCTC riêng của doanh nghiệp đầu tư.