Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương 5 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement). Sau khi học học chương này người học có thể: Nhận biết được các yếu tố xác định kết quả kinh doanh của hoạt động thông thường và hoạt động khác; hiểu rõ mục đích, nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; nắm được nguyên tắc, cơ sở, phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.