Bài giảng Khung khái niệm và phân tích: Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh - Vũ Thành Tự Anh

Bài giảng Khung khái niệm và phân tích: Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh - Vũ Thành Tự Anh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về Kinh tế học vi mô về năng lực cạnh tranh; địa điểm và các cụm ngành; chiến lược kinh tế của quốc gia; nâng cấp và tổ chức năng lực cạnh tranh; vai trò của vị trí địa lý đối với năng lực cạnh tranh;...