Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

Bài giảng "Marketing quốc tế - Tuần 1: Tổng quan về marketing quốc tế" cung cấp cho người học các thông tin tổng quan về môn học, nội dung chính của môn học, tổng quan về marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.