Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Mục tiêu Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 giúp các bạn hiểu được thế nào là văn hóa và tác động của văn hóa lên hành vi tiêu dùng quốc tế, phân tích được các thành phần văn hóa, so sánh sự khác nhau giữa văn hóa ngữ cảnh cao và văn hóa ngữ cảnh thấp, hiểu được những khía cạnh của văn hóa dân tộc và tác động của những khía cạnh này lên hành vi tiêu dùng toàn cầu, biết được sự hội tụ và phân kỳ trong văn hóa.