Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 5 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

Bài giảng giúp người học hiểu được hệ thống chính trị và pháp luật, và ảnh hưởng của chúng lên sự phát triển kinh tế; đánh giá sự ảnh hưởng của chính trị/pháp luật đến lợi ích, chi phí và rủi ro; biết được quy trình kiểm soát rủi ro chính trị.