Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Chương 3 - Quản trị chất lượng dịch vụ. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về dịch vụ, chất lượng dịch vụ và đo lường chất lượng dịch vụ, triển khai quản trị chất lượng dịch vụ.