Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Chương 6 - Triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức. Chương 6 gồm có những nội dung cơ bản sau: Sự cần thiết phải triển khai hệ thống quản trị chất lượng, các giai đoạn triển khai hệ thống quản trị chất lượng, các bước triển khai cụ thể mô hình quản trị chất lượng.