Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 1 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

Chương 1 giúp người học hiểu về "Các trường phái quản trị nguồn nhân lực". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Trường phái quản trị nguồn nhân lực phương Đông, trường phái quản trị nguồn nhân lực phương Tây, kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.