Ebook 315 tình huống kế toán tài chính: Phần 2 - NXB Thống kê

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu cho người đọc các tình huống được sử dụng để xử lý thông tin trong thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh; đầu tư tài chính, quà kinh doanh, hàng hóa, chênh lệch tỷ giá hay nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một số thông tin về luật kế toán để người đọc hiểu rõ và nắm vững bộ luật này. Mời các bạn cùng tham khảo.